استاندار تهران: برای کسب مجوز موسیقی خیابانی مساعدت می کند ...