با این که سوارکاری می تواند چالش های خود را داشته باشد، ولی بسیاری از اشخاص وقت سپری شده در موقع سوا ...