کرج کیانمهر - ماشین سالم به شرط کارشناسی فقط گلگیر سمت شاگرد تعویض شده که شرکتی بوده و گارانتی دارد. سوابق بیمه کامل .دارای بیمه بدنه و ثالث تا اردیبه ...