پیشرفت مذاکرات رم با گالاتاسارای برای انتقال قرضی استیون انزونزی به استانبول ...