تهران کوهک - پراید 89 هیدرولیک دوگانه CNG معاینه فنی دارد معاینه فنی CNG هم دارد نوک مدادی دور رنگ خط و خش دارد فنی سالم بیمه تا 98/07/20 تخفیف بیمه ک ...