پلیس راهنمایی و رانندگی در 7 سال اخیر بارها از عدم استاندارد بودن خودرو پراید، لزوم توقف خط تولید و عدم شماره گذاری آن سخن گفته اما هیچگاه به این وعده ...