کرج شهر جدید هشتگرد - مسکن مهر««سندآماده هستش به دلیل کلاه برداری و فروختن یک ملک به چند نفر برای صحت سند فقط به سازمان مسکن مهر مراجعه کنید برای تحقی ...