کرج دهقان ویلا - فنی سالم بیمه تا برج ١٠ تخفیف بیمه از اول زاپاس زیرش نرفته، دزدگیر ، پاور شیشه ،بی رنگ فقط دو لکه قلم خوردگی جزء ،جلو بندی تازه تعمیر ...