سپاهان اصفهان در دیداری تدارکاتی به مصاف نساجی مازندران رفت و شکست خورد. ...