چندی پیش اگر می‌خواستید از نقطه در شهر به نقطه‌ای دیگر سفر کنید باید چندین تاکسی خطی سوار می‌شدید یا اینکه با هزینه‌ای بالا با آژانس سفر می‌کردید اما چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی این فرآیند دشوا ...