چندی پیش اگر می‌خواستید از نقطه در شهر به نقطه‌ای دیگر سفر کنید باید چندین تاکسی خطی سوار می‌شدید یا اینکه با هزینه‌ای بالا با آژانس سفر می‌کردید اما ...