تیبا دوگانه‌سوز (سفید) با مبلغ 51 هزار و 700 تومان در بازار معامله می‌شود. ...