سلامت نیوز:بیماری لایم (Lyme disease) از نوعی باکتری ناشی از گزیدگی توسط کنه آلوده ناشی می شود. عفونت ناشی از بیماری لایم، در صورتی که برطرف نشود می ت ...