یک تعزیه‌خوان قدیمی معتقد است این روزها تعزیه‌خوان‌ها به دنبال اجرای مجالس تعزیه متفاوت و غیرعاشورایی نیستند و ترجیح می‌دهند نسخی را که از حفظ دارند، ...