واکنش رئیس سازمان حج به ادعای مطرح شده در مورد حادثه منا ...