شعرخوانی عاشقانه فاطمه افشاریان در مراسم رونمایی کتاب مؤنث منتشر شد. ...