به خاطر کاهش هفتگی قیمت نفت در نتیجه جنگ تجاری بین چین و آمریکا، به نظر می رسد اوپک به زودی باز هم تولید نفت را کاهش دهد. ...