اوراق سلف نفت خام به ارزش 5000 میلیارد تومان در بورس انرژی منتشر و پذیره نویسی می شود. ...