تکذیب شیوع بیماری واگیردار ناشی از آب در شهر رفیع خوزستان ...