یک سیاه چاله غول پیکر با جرمی 40 میلیارد برابر خورشید کشف شد ...