میزان نوشت:برای خرید مسکن در شرق تهران باید از متری 11 میلیون تا 20 میلیون تومان هزینه کرد. ...