ابهت مسلمانان در عید قربان به رخ جهانیان کشیده می شود ...