کارشناس علوم قرآنی گفت: خداوند در این آزمایش که توسط حضرت ابراهیم(ع) به اجرا گذاشته شد پیامی را به سایر بندگان خود مخابره کرد، پیامی با این مضمون که قربانی کردن نفس برای انسان‌ها یک جنگ درونی و کاری ب ...