عید قربان به مفهوم قربانی کردن همه تعلقات در راه خدای یکتا است. ...