تمرین ریکاوری پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد. ...