پتروشیمی فارابی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مجمع می‌رود. ...