اسپانیا برای برگزاری انتخابات زودهنگام آماده می شود ...