«دوشنبه» میزبان گروه ویژه کارمندان ارشد کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا ...