گردش مالی 50هزار میلیاردی پوشاک باید در دستان طراحان داخلی باشد ...