صندوق خرما با مشارکت بخش خصوصی و دولتی بزودی در کشور راه‌اندازی می‌شود. ...