سیدرضا صدرالحسینی با اشاره به برگزاری اجلاس ورشو بیان کرد: موضوع کنفرانس ورشو، در ظاهر پرداختن به چالش هایی است که در غرب آسیا در حال رخ نمایی است. وی ادامه داد: آمریکایی ها بعد از شکست های متعددی که ...