عروسک جدید برنامه مل مل بزرگ آقا کار خود را با حضور رئیس شبکه کودک آغاز کرد. ...