نظام برده داری مدرن در جهان و در کشورهای توسعه یافته افزایش چشمگیری پیدا کرده است . وجود این نظام سالیانه 150 بیلیون دلار به کشورها سود میرساند . جزئی ...