تاجزاده گفت: در حال حاضر ماشین ضدگلوله بیشتر از آنکه نقش حفاظتی داشته باشد، نقش تشریفاتی دارد. البته چند مسئول خاص که باید حفظ شوند نیاز به ماشین ضدگلوله دارند.

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع آفتاب
تاریخ ارسال 125 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com