نشریه آلمانی برلینر گزارش داد، وینفرد شفر سرمربی آلمانی مدتی است در فوتبال ایران مربی گری می کند. از او خیلی واضح درباره زندگی در ایران پرسیدیم و او گ ...