کلیدواژه «امید» در بیانیه اخیر امام خامنه ای موسوم به گام دوم انقلاب به کرات آمده و به عقیده برخی کارشناسان، «امید» شاه کلید این بیانیه بوده است. اقتص ...