براساس اعلام فدراسیون فوتبال تمام مطالبات کی روش به وی پرداخت شد و این مربی دیگر طلبی از ایران ندارد ...