7 تکنیک کاربردی برای این که یک زندگی ساده و شاد داشته باشیم ارنست شوماخر اقتصاددان مشهور بریتانیایی در مورد یک زندگی ساده و شاد عنوان می کند: «هر فرد ...