بیش از 11هزار هکتار از شن‏‎زارهای طبیعی منطقه حفاظت شده میشداغ در جنوب غربی استان خوزستان با هدف مقابله با ریزگردها مالچ ‏پاشی شد اما در نتیجه آن، آسی ...