به دنبال تیمی از مردان سخت هستید که در جیب خود بگذارید؟ Pocket Troops: Tactical RPG یک بازی استراتژیک است که در آن شما تیمی از سربازان را به خدمت گرفت ...