گفتگوی ظریف با گوترش درمورد محدودیت‌های آمریکا برای دیپلمات‌های ایرانی ...