شرکت دیما به صاحبان اپلیکیشن ها و وب سایت ها کمک می کند تا بتوانند ازطریق پلتفرم SSP درآمد بیشتری کسب کنند. ...