بریمانلو با شکست برابر جودکار روسیه، نتوانست قهرمان رقابت های جودو اپن قزاقستان شود و صاحب گردن آویز نقره شد. ...