گزارش‌های مالی توسط خزانه‌دار و بررسی گزارش بازرس فدراسیون، و برنامه عملیاتی سال 1398 فدراسیون والیبال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. ...