فرمانده کل سپاه: آغازگر و شروع کننده هیچ جنگی نیستیم/ در تاکتیک وضعیت کاملاً معکوس است ...