ظریف: می‌توانیم تنگه هرمز را ببندیم اما نمی‌خواهیم ...