مصاف شاگردان عطایی با روسیه مدعی/ ستاره 210 سانتی متری روس ها چگونه مهار می شود؟ ...