پیگیری اردوی شاهین بوشهر در شیراز/ حضور در ایفمارک و انجام 2 دیدار دوستانه ...