نتایج تفنگ سه وضعیت دختران و تپانچه بادی پسران اعلام شد ...