براساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی،‌‌‌ ‌در دو روز آینده در سواحل خزر‌ بارش پراکنده و در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق فارس، هرمزگا ...