در ادامه مسابقات پارا وزنه‌برداری قهرمانی جهان نورسلطان، علی‌اکبر قریب‌شی در دسته 107 کیلوگرم مدال ن ...